Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

 

místní akční skupina

Zelená obec

Obsah

Stránka

Archiv

Informace o přijímá dětí k předškolnímu vzdělávání


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

I. Přijímání dětí a zákonné normy

 

1. Věk dítěte

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. (§ 34 odst. 1 školského zákona).

 

2. Místo a termín

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. (§ 34 odst. 2 školského zákona).

 

3. Rozhodnutí o přijetí dítěte

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za podmínek stanovených § 34 školského zákona).

 

4. Přijímání dětí uvedených v § 16 odst. 9

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

5. Povinnost předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání  v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5 (individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

6. Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole

(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky o předškolním vzdělávání)

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

 

7. Přijímání v průběhu školního roku

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona).

 

8. Přijímání na zkušební dobu

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 školského zákona).

 

9. Podmínky pro přijímání dětí

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

10. Rozlišení pojmu přijetí dítěte a nástup dítěte do mateřské školy

Rozlišování přijetí dítěte a nástupu dítěte do mateřské školy nemá náležitou oporu ve školské legislativě. Školský zákon upravuje v § 34 odst. 2 až 7 pouze přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, a jedná-li se o mateřskou školu zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. ve správním řízení. O přijetí dítěte se v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá (tento den nemusí být totožný s datem vydání rozhodnutí). Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky.

To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,

a) má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole,

b) zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a zároveň

c) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených v § 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle § 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na předškolní vzdělávání tohoto dítěte.

Všechny účinky přijetí dítěte do mateřské školy uvedené v písmenech a) až c) musí nastat k témuž dni a bylo by obcházením zákona č. 561/2004 Sb., kdyby některé z těchto účinků byly v rozhodnutí stanoveny na pozdější dobu. Především není přípustné, aby právnická osoba vykonávající činnost školy byla příjemcem finančních prostředků státního rozpočtu na dítě, kterému ve skutečnosti neposkytuje předškolní vzdělávání. Taková situace by v některých případech nastala, kdyby platilo, že lze dítě k určitému datu přijmout a k pozdějšímu datu stanovit jeho „nástup“ do mateřské školy (Právní výklad MŠMT ČR 1/2005 č.j. 20 556/2005-14).

 


16. 1. 2017

Divadlo v mateřské školce


ve středu 25. ledna 2017

vstupné hrazeno z fondu Spolku rodičů a přátel školy(SRPŠ)


11. 1. 2017

Knihovna v mateřské školce Vranovice


Děti se seznámí se Starými pověstmi Českými

24. ledna 2017


11. 1. 2017

Mobilní planetárium 


31. 1. 2017

interaktivní vzdělávací program pro děti od 3 let

 


12. 12. 2016

Vánoční tvoření v MŠ Vranovice


úterý 13. prosince 2016  

začátek 8:00 hod

tvoření


7. 12. 2016

Vánoční besídka


 

Pozor! Vánoční besídka se z důvodu nemocí odkládá. Termín včas oznámíme

besídka


6. 12. 2016

Mikuláš v MŠ


m


14. 11. 2016

Divadlo Dokola - O statečném Mikešovi


Divadlo Dokola - O statečném Mikešovi

ve čtvrtek 1. prosince 2016

začátek 8:30 hod.


4. 11. 2016

Divadelní představení - DIVADLA KRAB


Divadelní představení - DIVADLA KRAB

v úterý 22. listopadu 2016

Tučňákův výlet

 

začátek představení  v 9:00 hod.


4. 11. 2016

POLICIE v MŠ


seznámení dětí s prací policie

27. října 2016


6. 9. 2016
Archiv

Stránka