Obsah

Zápis dětí do mateřské školy


Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Vranovice


Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vranovice,Vranovice 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

2012/27/6

přijat

2013/22/3

přijat

2013/26/5

Přijat

2013/20/1

Přijat

2014/31/4

přijat

2015/07/2

přijat

 

 
   
   

 

 

 

 

 

Věra Kresslová

ředitel školy

 

datum zveřejnění 28. května 2017


#Přijímání dětí a zákonné normy  #Datum konání  #Kritéria k přijímání dětí

 

zápis

 

Zahájení zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole je po dohodě se zřizovatelem včas uveřejněn v místních / tedy Třemšínských listech/, v prostorách MŠ, na webových stránkách školy.


Ve stanovený den přicházejí rodiče s dítětem a odevzdají potřebnou dokumentaci, případně si ji vyzvednou. Jedná se o přihlášku dítětepotvrzení od lékaře.

V den zápisu mají rodiče a jejich děti dostatečný prostor nahlédnout do tříd i celé budovy MŠ.

Do mateřské školy zapisujeme děti převážně od 3 let věku do 6 let ( případně 7)

 

 

Ke stažení

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 I. Přijímání dětí a zákonné normy

 

1. Věk dítěte

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. (§ 34 odst. 1 školského zákona).

 

2. Místo a termín

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. (§ 34 odst. 2 školského zákona).

 

3. Rozhodnutí o přijetí dítěte

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za podmínek stanovených § 34 školského zákona).

 

4. Přijímání dětí uvedených v § 16 odst. 9

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

5. Povinnost předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání  v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5 (individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

 (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

6. Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole

(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky o předškolním vzdělávání)

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

7. Přijímání v průběhu školního roku

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona).

 

8. Přijímání na zkušební dobu

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 školského zákona).

 

9. Podmínky pro přijímání dětí

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

10. Rozlišení pojmu přijetí dítěte a nástup dítěte do mateřské školy

Rozlišování přijetí dítěte a nástupu dítěte do mateřské školy nemá náležitou oporu ve školské legislativě. Školský zákon upravuje v § 34 odst. 2 až 7 pouze přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, a jedná-li se o mateřskou školu zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. ve správním řízení. O přijetí dítěte se v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá (tento den nemusí být totožný s datem vydání rozhodnutí). Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky.

To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,

a) má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole,

b) zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a zároveň

c) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených v § 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle § 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na předškolní vzdělávání tohoto dítěte.

Všechny účinky přijetí dítěte do mateřské školy uvedené v písmenech a) až c) musí nastat k témuž dni a bylo by obcházením zákona č. 561/2004 Sb., kdyby některé z těchto účinků byly v rozhodnutí stanoveny na pozdější dobu. Především není přípustné, aby právnická osoba vykonávající činnost školy byla příjemcem finančních prostředků státního rozpočtu na dítě, kterému ve skutečnosti neposkytuje předškolní vzdělávání. Taková situace by v některých případech nastala, kdyby platilo, že lze dítě k určitému datu přijmout a k pozdějšímu datu stanovit jeho „nástup“ do mateřské školy (Právní výklad MŠMT ČR 1/2005 č.j. 20 556/2005-14).
  Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy

 

1.  Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

 

2.  Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

 

3.  Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

4.  Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (Sedlice, Hoděmyšl, Voltuš, Rožmitál pod Třemšínem apod.) podle věku od nejstarších po nejmladší.