Obsah

Zpět

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram

Pod Šachtami 353, 261 01 Příbram

tel.: 318401611 , fax: 318624239 , e-mail: kp.pribram@cuzk.cz

Obec Vranovice Vranovice 101

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje / linka:

Dne:

OO-3/2015-211

         /         

Hůlová Vitáková Veronika/ 318401644

30.01.2017

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram  (dále jen „katastrální úřad“), Vám oznamuje, že v budově Obecního úřadu ve Vranovicích, v zasedací místnosti , v období od 06.03.2017 do 20.03.2017,  ve dnech 6.3.2017 a 20.3.2017 od 11.00 do 16.00 hod. za přítomnosti pracovníků katastrálního úřadu a dále v úředních dnech Po 8-12 hod. a 18-20 hod., Út 8-12 hod.         a St 13-17 hod. , podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Vranovice pod Třemšínem obce Vranovice.

Ve dnech 6.3.2017 a 20.3.2017 od 11.00 - 16.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o nemovitostech, které vlastní nebo ke kterým je v jeho prospěch zapsáno jiné věcné právo, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

  1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
  2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku (§ 2 písm. g) katastrálního zákona).
  3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
  4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení obnoveného katastrálního operátu není na překážku vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
  5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 05.04.2017. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
  6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

 

ing. Lenka Pilíková, v. r. vedoucí oddělení aktualizace KN

 

Vyvěšeno: 31. 1. 2017

Datum sejmutí: 31. 3. 2017

Zodpovídá: uživatel Webu

Zpět