Obsah

Ceny za likvidaci odpadu v obci Vranovice a další místní poplatky na rok 2020

 

Do ceny za likvidaci odpadu se promítají veškeré náklady na odpady, tzn. za likvidaci komunálního odpadu, bioodpadu,  velkoobjemové kontejnery, nebezpečný odpad atd.

Je nutné, aby trvale hlášení občané nebo občané, kteří se v obci zdržují velkou část roku, vlastnili popelnici.

 

Obec umožňuje občanům odpad třídit. Popelnice na kovy je umístěna u obecního úřadu, hasiči 1x ročně provádí v obci svoz šrotu. Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně. Kontejner na velkoobjemový odpad je přistaven 1x ročně. Občané mají také možnost velkoobjemový odpad uložit za poplatek ve Sběrném dvoře v Rožmitále p. Tř. Pro vývoz bioodpadu - trávy slouží kontejner za dětským hřištěm, pro větve kontejner před obecní stodolou. Sběrná nádoba na malé elektrospotřebiče a baterie je umístěna v prostorách obecního úřadu. Kontejnery na plasty a na papír jsou před obecní stodolou, u cesty k nové bytovce, na Urale a v části obce Vranovice-Dvůr. Kontejnery na sklo jsou před obecní stodolou, u cesty k nové bytovce a v části obce Vranovice-Dvůr. Před obecní stodolou je také umístěn kontejner na textil. U obecního úřadu je umístěna sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky.

 

 

Ceny známek pro nepodnikající občany (15% DPH):

měsíční 1.050,- Kč 

14tidenní 1.600,- Kč

kombinovaná (v letním období vývoz 1x za 14 dní, v zimním 1x za týden) 2.200,- Kč

týdenní 2.700,- Kč

Toto jsou ceny za 110 - 120 litrové popelnice. Za velké 240 l popelnice je cena dvojnásobná.

Termín zaplacení do 28. 2. 2020, neboť od tohoto data je již pro vývoz odpadu potřeba známka na rok 2020. Při nedodržení tohoto termínu bude poplatek navýšen o 25%.

 

Pro občany vlastnící v obci rekreační objekt nebo obyvatele, kteří se zde zdržují sporadicky, určilo zastupitelstvo obce poplatek ve výši 550,- Kč ročně. Za tento poplatek obdrží občané 5 pytlů na odpad.
Termín zaplacení do 31. 5. 2020. Při nedodržení tohoto termínu bude poplatek navýšen o 25%.

 

 

Povinnost platit za likvidaci odpadů mají i podnikající fyzické a právnické osoby mající na území obce provozovnu. Ti mají 3 možnosti. Buď si zakoupí popelnici, nebo uzavřou s obcí smlouvu na užívání zavedeného třídícího systému v obci (cena se odvíjí od druhu živnosti) nebo doloží doklad o likvidaci odpadu na skládce. Tuto povinnost je třeba splnit  2x ročně a to v termínu do 30.6. a do 31.12.2020.

 

Ceny známek pro podnikatele (21% DPH):

měsíční 1.105,- Kč 

14tidenní 1.684,- Kč

kombinovaná (v letním období vývoz 1x za 14 dní, v zimním 1x za týden) 2.315,- Kč

týdenní 2.841,- Kč

Toto jsou ceny za 110 - 120 litrové popelnice. Za velké 240 l popelnice je cena dvojnásobná.

 

Poplatek za psa. Za prvního psa činí platba 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč. Poplatek za prvního psa v bytovce  je 200,- Kč, za každého dalšího 1000,-Kč.
Od poplatku za prvního psa jsou osvobozeny osoby starší 80ti let žijící samy, za každého dalšího psa se již platí.

 

Dále přijímáme platby za pronájem posilovny na rok 2020 ve výši 300,- Kč. Poplatek je třeba uhradit do konce května 2020.

 

Občané mají možnost si pronajmout hasičský žebřík za cenu 121,- Kč za den.

 

Je možné si zapůjčit party stan bílošedé barvy 6 x 12 m za cenu 1000,-Kč za víkend.

 

Náhrada za zřízení věcného břemene pro umístění zařízení distribuční soustavy na pozemek obce je pro připojení 1 parcely 10.000,-Kč, pro připojení více parcel dle individuální dohody.

 

Veškeré poplatky můžete zaplatit na obecním úřadě v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 6123456339/0800 s označením druhu poplatku, jména a bydliště platícího.

 

                                                                       Za zastupitelstvo obce Blanka Strnadová